Kötü Çocuk (2020)

K t ocuk Siyah n i indeki beyaz noktan n ba lang hik yesi Kayla on yedi ya na girdi inde ilk kez g rd babas yla yabanc bir ehre ta n r Bu yeni ehirde ya ad zorluklar kar s nda hi beklemedi i bir ocuk hep y
 • Title: Kötü Çocuk
 • Author: Büşra Küçük
 • ISBN: 9786055358822
 • Page: 279
 • Format: None
 • Kötü Çocuk
  Siyah n i indeki beyaz noktan n ba lang hik yesi Kayla, on yedi ya na girdi inde, ilk kez g rd babas yla, yabanc bir ehre ta n r Bu yeni ehirde ya ad zorluklar kar s nda, hi beklemedi i bir ocuk hep yan nda olur Meri , etraf na rd sa lam duvarlar aras nda ya ayan, yaln zl se mi bir ocuktur Kayla ilk kez bir erke e g venir Meri in s rlarla doluSiyah n i indeki beyaz noktan n ba lang hik yesi Kayla, on yedi ya na girdi inde, ilk kez g rd babas yla, yabanc bir ehre ta n r Bu yeni ehirde ya ad zorluklar kar s nda, hi beklemedi i bir ocuk hep yan nda olur Meri , etraf na rd sa lam duvarlar aras nda ya ayan, yaln zl se mi bir ocuktur Kayla ilk kez bir erke e g venir Meri in s rlarla dolu hayat onu d t karanl n derinliklerinden yukar ya ekerken, yanl lar do ru g z k r Ta ki Kayla, isminin anlam na yak r bir ekilde ya amad n fark edinceye dek G vendeydim G vende oldu uma inanam yordum ama g vendeydim i te Bu kollar n aras nda kimsenin bana zarar veremeyece ini biliyordum Sigaran n g mle ine sinen yo un kokusunu al rken, h zla uzakla an ayak seslerini duydum Sonunda sadece f rt nan n sesi duyulmaya ba lad nda, belimdeki eller dirseklerimi tuttu Beni kendinden uzakla t raca n anlay p ona s k ca sar ld m ve tutmakta oldu um g zya lar m serbest b rakt m Hamlem i e yarad Dirseklerimden vazge ip, ellerini tekrar belime dolad Korkma art k yisin, diye f s ldad bir s re sonra Beni rahatlamak ister gibiydi Korkmuyordum Ona neden g vendi imi bilmiyordum ama onun yan nda korkmuyordum Tan t m B lteninden
  • [MOBI] ☆ Kötü Çocuk | by ✓ Büşra Küçük
   Büşra Küçük

  One Reply to “Kötü Çocuk”

  1. Wattpad a ilk ye oldu um y l ok be enmi tim ama imdi s rf Kayla n n y zs zl nden, salakl ndan, masum ayaklar na yat p Meri izin verse onun alt na yatacak olmas ndan 1 puan verebilirim B yle bir ana karakter, ne yaz k ki olmam.Meri e gelirsek, yazar n k t ocuk izlenimi olu turma abas tamamen ba ar s zl k Tamam, ge mi i k t falan filan Ancak benim ba mdan ge en baz olaylar da onunkiyle birebir olmasa da olduk a benziyor, oysa bak n z normal, g nlerini kitap okuyarak ge iren s radan bir insan m Bu [...]

  2. illekitap 2015Gen lerin l k l a ald , sat rekorlar k ran, okurlar n saatlerce imza s ralar nda beklemesine neden olan kitap K t ocuk yorumu ile kar n zday m ncelikle k saca bahsetmek istiyorum ki, K t ocuk, B ra K k n Wattpad de yay nlad bir hikaye serisiydi Ephesus Yay nlar ile anla malar ndan sonra serinin ilk kitab K t ocuk 1 bas ld ve imdi kitap halinde bir ok okurun kitapl nda yer al yor Wattpad de de olduk a okunma oran olan kitab n, imdi de olduk a y ksek okunma oran var.K t ocuk, 4 kitap [...]

  3. Zaten wattpad de neredeyse sonuna kadar gelmi tim sonra silinmi ti.Aylarca kmas n bekledikten sonra san r m hevesim ka t da imdi bitirdim kitab.Wattpad de iki hali vard biri 70 b l ml k olan di eri 30 b l ml k olan yanl hat rlam yorsam.Ben 70 b l ml okuyordum d zenlenmemi haliydi kitap ise 30 b l ml k olan nda d zenlenmi haliydi.Baz sahneler kar lm ,baz sahneler de i tirilmi ti kitapta.San r m bazen bir eyin zerinde ne kadar oynarsan o kadar k t le iyor.Bence en ilk hali daha samimi ve ger ek iy [...]

  4. Is there an english version of this book I m want to read it so bad before watching the movie, but my turkish sucks

  5. DNF %12Kitab iki g nd r elimde olmas na kar n ancak bu kadar okuyabildim, bende dedim ki ne onu s r nd reyim daha fazla ne de kendimiBir s redir teenage grubuna hitap eden, young adult t r ndeki kitaplar okumaktan pek zevk ald m s yleyemeyece im Bu kitaptaki lise a k , ki hen z o k s mlara bile gelememi tim, beni a mad.Zaten kitap olmadan nce finaline birka b l m kalana kadar okumu tum, a a yukar konuyu, i eri i ve ak biliyordum anlayaca n z Buna ra men sevgili yazar B ra n n ak c ve ho bir kale [...]

  6. Do ruyu s ylemek gerekirse k t phaneme eklemeye utand m bir kitap Yazar severim iyi birisi eminim iyi bir ama g derek yazd bu hik yeyi ama k z masum ayaklar na yat rm K z b raksan her a rd nda gelip Meri in alt na yatacak bunu kulland m i in zg n m sonra gelip yok masum yok beyaz nokta blah blah blah Ger ekten Wattpad in kalitesini d r yorsunuz, kendinizi rezil ediyorsunuz Ben art k hik yelerimi ngilizce okuyorum, onlar hi olmazsa biraz farkl yaz yorlar fakat onlar n aras nda da var b yleleri Ya [...]

  7. Kitap ak c yd ona s z m yok ama o kadar ola an d eyle vard ki Mesela Kayla cidden o kadar saf salak k zlar var m Masumiyet falan de il bildi in salakl kt Ya da Meri K kken zor eyler ya am olabilirsin ama bu tav rlar falan gereksiz.Bir ok ki i var k kken k t eyler ya ayan ama hepsi onun gibi olsayd d nya ekilmezdi Peki u Meri in k z olay Yapmay n yaa Hangi anne baba k z n n hi tan mad klar biriyle ayn eve kmas na izin verir ki Hem de lisede Amerikan k lt r n T rkiye ye aktarmaya al m sanki ama ya [...]

  8. Bi kere konusu olsun dili olsun c mleleri olsun zaten yetersiz Ak c bir sekilde okunur kabul ama o da kahraman bak a s ile anlat ld icin 2 y ld z da sadece MERIC TUNA karakteri hatr na.Meric i cikartirsak kitap bo.

  9. bu ne ya bu ne karakter bu nasil bir yazim herweyi biliyosun onceden bumu cok satan bi kitap bence bunca guzel kitaplar varken bunu okuduguma kewke okumasaydim diyorum pessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

  10. Ben cogu kisinin bu Wattpad kitaplarini begenmemek populer oldugu icin sevmediklerini dusunuyorum Kotu Cocuk serisini Kesinlikle edebi hicbir yonleri yok ama okumak cok eglenceli Yabanci yazarlarin buna benzer hatta belki daha az surukleyici bir suru kitapi var ve sevilerek okunuyor 11 sinifta sinava hazirlanirken hep Wattpad i , Kotu Cocuk u, Yabanciyi okurdum ve cok iyi gelirdi En azindan biraz uzaklasmis oluyordum Simdi de tekrardan okuyorum ve kesinlikle cok seviyorum.

  11. konuyu bilmeden tart may sevmem o y zden kendimden emin bir ekilde s vebilmek i in okudum a k as k t phanemde olmas ndan utan yorum ama art k beni bekleyin k t k zlar art k ne kadar i ren bir ey oldu unu tescilledi im bir konuda sizinle kap maya geliyorum meri lerinizi saklay n ba belalar

  12. Tamamen konusuz ad a k ba l alt nda sat lan erkek fantezileriyle dolu ergen bir k z n yazd bir kitap Hay r tek kitap olsa yine bu kadar a r ele tiri yapmazd m ama birde seri Daha dokuz, on ya nda ki ocuklar n bile bu olumsuz rneklerle dolu kitab almas na akl m ermiyor.

  13. Yazar n anlat m dili istedi i kadar ak c olsun, istedi i kadar yetenekli olsun Ben ahsen bu kli e iyi k z k t ocuk furyas yla ra bet g r r umuduyla yaz ld n d n yorum bu kitab n Ve ben yetene ini bu y nde kullanan insanlar ger ek yazar olarak da g rm yorum Arkada mda g r p birka b l m okurken zaten bir beklentim yoktu, kitab bitiremedim bile Her ne kadar bu kitap baz insanlar n okuma zevki ne uygun olsa da, ben b yle kitaplara katlanam yorum S rf Vini Uehara i in bu kitab alanlara da fazla s z m [...]

  14. Bu kitap hakk nda s ylenebilecek ger ekten ok ey var.Ama k saca anlatmak gerekirse unu s yleyebilirim ki ilk kitapta Meri in ne kadar psikopat oldu unu ailesini ve evresini tan yoruz ayn ekilde Kayla n n da ailesini ve evresini tan yoruz.Ayr ca Kayla n n yeni geldi i bir ehire al ma s reci de bu konunun i inde unu s ylemek gerekirse ilk kitap ikinci ve nc kitaplara nazaran daha kli eydi ama yine de kitab n anlat m tarz ok ho uma gitti i i in kitab ok benimsedim ve sevdim.2016 favorilerime ilk ki [...]

  15. Bakt m ki herkes k t yorum yapm , bende yorum yapmazsam olmaz dedim Herkes ilk ba larda g zel gelmi ti ama sonra ok k t oldu unu fark ettim demi O zaman yanl yorum yap yorsunuz nk herkes bende ilk kitab b y k bir hevesle ve heyecanla okudu Ve bu yorumum ilk kitap i in Seri i in de il lk kitap ger ekten de g zeldi Kaylan n y zs zl n n abart ld safhalar daha ok ikinci ve nc kitapta Birinci kitapta ger ekten de saft Di er kitaplarda bu durum azmaya ba lad Dedi im gibi o u ki i birinci kitab n delis [...]

  16. Gen lerin l k l a ald , sat rekorlar k ran kitap.Wattpad e ilk kaydoldu um seneler , san r m 2013 t.O zamanlar bu yazar n 17k takip isi vard d n n o kadar nceden tan yorum.O zamanlarda sevmemi , sevememi tim.L tfen k zlar ,kendinize gelin.Ortal kta kad na iddete hay r diye ba r yoruz , protesto ediyoruz , siz gelin k t ocuklar , kad nlara k t davranan erkekleri sevinDaha da z c olan i te b yle kesimin bu kitab sevmesi.Hay r irinmi irin , pon ik erkek karakterler varken neden k za k t davranan er [...]

  17. Reading slumpda ba lanmamas gereken bir kitap Kitap genel olarak fena de ildi Ancak RS dan m d r bilmem, bana ilk ba lar ilerlemiyor gibi geldi San r m bu seriye ba lamak i in ok yanl bir zaman se tim Ne yapal m Olmu la lm e are yok Kitap, Kayla ad ndaki saf salak bir k z n, okulun k t ocu una k olmas n anlat yor genel olarak Ancak kli e gibi g z ksede, baz yerleri farkl yd Arkada lar m ikinci ve nc kitab n bin kat daha iyi oldu unu s ylediler Seri bitti i zaman seri de erlendirmesi de yapaca m [...]

  18. Bir Zaman lar beni nedenini bilmedi im ekilde farkl etkilemi ti k t ocuk Gel g r ki ge irdi im evreden midir art k o kadar ilgi ekici gelmemeye ba lad konusu Ama o Zamandan bu zamana de i meyen eylerden biri bu kitab n iki sorunlu gencin hayatta ki birle me noktas n anlatt n basit bir a k hikayesinden ok fazlas oldu unu ve ger ekten dikkatli, nyarg s z okunursa bir eyler al nabilece ini fikrim hala yerinde sabit bir ekilde duruyor Belki ya m ilerledik e g r lerim netlik kazand i indir ama benim [...]

  19. klasik k t ocuk iyi k z temas n i leyen bir kitap lise hikayesi tek ho uma giden k s m ise k z karakterimiz kayla askaya edebiyata ilgi duyan biri ger ekten do ru buldu um tespitleri var onun hari inde erkek karaterimiz meri sorunlu bir ge mi e sahip olan bir ocuk klasik resim izmeyi ok seven ve bu konuda ger ekten ba arl kitap bu iki karakterin a k hikayesin yan nda ailevi sorunlar nda anlat yo ok klasik fakat benim ilk okudu um kitapladan biri olmas nedeniyle bende yeri hep ayr olacak

  20. Wattpad e ilk kay t oldu umda ilk kitab okuyup ok be enmi tim sonra hem Wattpad de hem normalde bir s r kitap okudum ve tekrar okumay denedi imde ok s k c , klasik gelmeye ba lad B ra y ok seviyorum hem samimi hemde g zel yaz yor ama e er ok fazla romantik okuyan biriyseniz olaylar klasik gelmeye ba lar Zaman n z varsa okuyun ama ok bir ey beklemeyin Arkada m sonraki kitaplar da okudu ve devam n ok be enmi bende onun i in okumay d n yorum.

  21. Ben bu kitab kt g n okudum ve muhte emdi Yazar ger e i anlatm.Kimse pembe a k masallar ndaki gibi bir hayat ya am yor bu sa mal k.Kimse m kemmel de il.Herkesin problemleri var.Kitab b r g nde bitirdim ve tek kelimeyle soluksuz okudum 18 yerleri ok azd bence size g re oksa da beni hi rahats z etmedi.Ki ben 13 ya nday m p.Indirimde olmasa bile al n ltli olmas da ok g zel.Sevgiler

  22. Do rusu beklentiyle ald m bir kitapt ve hayal k r kl yla sonu land Kitapta olanlar olmas nerdeyse imkans z seyler bu y zden o u yeri sa ma geldi Art k k t cocuk ve y zs z saf k z hikayeleri ok bayd K k ya ta okuyucu kitlesine sahip olmas ndan dolay Ergen Kitab s fat n ald belkide bu y zden o u insan okuma gere i duymuyor.

  23. 1 g n bitirdiyim n z m t brik ed c m,uzun m dd td n sonra ilk rekordumdumdur.Sevdiyim kitablardand r,x yal q r ql m olmad.Ancaq kitab n yar s ndan oxunda s bl dim Kaylaya,b lk d b zil rin normald r.Ama m nim n bir q z n bu q d r q rursuz davran q bul edilm zdir,birinin d rdind n ls n bel.Ama sevdiyim t r fl ri ox idi o ba qa.Oxudu um n xo b xt m.

  24. Bu kitapla ilgili d ncelerim biraz olumsuz bekledi im gibi bir betimleme yoktu Wattpadteki hikayeler gibiydi bunu sevmedim yani yleydi ben kalkt m , haz rdim yleydi biraz betimleme yada bir benzetme yapsaydi mm kitap bir ba ka olurdu ve ben be enirdim Sevemedim , kan m kaynamadi gibi Ger ekten hatalar vard ve ben begenemedim

  25. Bu kitab n gerekenden fazla vg ald n d n yorum.Bana g re biraz basit bir kalemi var betimlemeler ok az s rf kapaktaki ocuk i in nl oldu bence.Kli e bir k t ocuk masum k z kurgusu.BadBoy kitaplar ho unuza gitse bile ilk kitab ok bo olay v g s ne sahip devam kitaplar nda ise sadece nc kitab n sonunun g zel oldu unu d n yorum.

  26. Birdaha watpadd tarz yerlerden kan kitaplar almayi d nm yorum O kadar yaygara koptu amma kitap s k c ne ak yor ne ilgi ekici kiz sene nce okumu olsam ilgimi ekerdi belki P Tek g zel yani kapa nda vini olmas.

  27. 3.5 5 starsReview weil es einen Film gibt der auch in deutschen Kinos zu sehen ist Also der Kern der Geschichte ist ein bisschen bl d aber es ist dennoch eine sehr s e, komische Liebesgeschichte Werde den Film bald ansehen

  28. ilk basta wattpadde okumamda ok begenmistim ama simdi duzenlenmis haliyle kayla simarik bir kiz cocugu gibiydi ayrica hic de masum gelmedi yan karakterlerin sahnelerinin azaltilmasida kitab bozmus biraz.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *